Wybierz język: PolskiPL | EnglishGB | ItalianoIT

SHL Production Sp. z o.o. z dniem 1 lipca 2010 przejęła działalność produkcyjną od ZWM-SHL S.A.

RODO

  Informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
  SHL Production Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 27.
  Inspektorem ochrony danych jest Pani Katarzyna Kozieł – Kozłowska prowadząca Kancelarię Adwokacką w Kielcach przy ul. Żytniej 14A, e-mail iod.shl@shlproduction.com tel. +48 604 205 579.
  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawartej z administratorem umowy. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą co najmniej przez okres 5-ciu lat. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

  Please be advised that the administrator of your personal data is
  SHL Production Sp. z o.o. with its registered office in Kielce at ul. Zagnańska 27.
  The data protection officer is Ms. Katarzyna Kozieł-Kozłowska, e-mail iod.shl@shlproduction.com tel. +48 604 205 579.
  Your personal data will be processed in order to execute the contract concluded with the administrator. You have the right to access your data and the right to rectify, delete, limit processing, the right to data transfer, the right to oppose, the right to withdraw consent at any time without affecting the lawfulness of processing (if processing is based on consent), which was made on the basis of consent before its withdrawal.
  You have the right to raise a complaint to the President of the Office for Data Protection when you think that the processing of your personal data violates the provisions of the General Data Protection Regulation of April 27, 2016. Your personal data will be stored at least for a period of 5 years. Your personal data will not be transferred to a third country.

Polityka jakości i ochrony środowiskaPolityka Jakości
Naszym głównym zadaniem jest zaspokajanie potrzeb i oczekiwań wszystkich Klientów oraz zapewnienie, że znak firmowy stanowi symbol jakości, zaufania i satysfakcji.

Polityka ŚrodowiskowaPolityka Środowiskowa
Poszanowanie, ochrona i poprawa w zakresie oddziaływania na środowisko naturalne jest jednym z nadrzędnych celów związanych z naszą działalnością.

Certyfikaty Systemu Zarządzania

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 JAKOŚĆ
ISO 9001

Certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskiem ISO 14001 ŚRODOWISKO
ISO 14001

Certyfikat Systemu 3834 SPAWANIE
ISO 3834-2

Znak certyfikacji TUV Zakres certyfikacji: produkcja części oraz zespołów spawanych do maszyn budowlanych i pojazdów
Informacja o certyfikatach: http://www.tuvdotcom.com pod numerem identyfikacyjnym ID: 9105030458