• Certyfikat Systemu

    Zarządzania Jakością

    ISO 9001
  • Certyfikat Systemu

    Zarządzania Środowiskowego

    ISO 14001

Polityka prywatności

 

Polityka skierowana jest do użytkowników strony internetowej shlproduction.com (dalej: Serwis). W Polityce zostały opisane zasady gromadzenia oraz wykorzystywania danych użytkowników serwisu, które są gromadzone bezpośrednio od nich lub za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii.

SHL Production sp. z o.o., właściciel Serwisu dokłada wszelkich starań, aby Państwa prywatność była odpowiednio chroniona. W celu realizacji zgodnego z prawem, przejrzystego i bezpiecznego przetwarzania Państwa danych osobowych przyjmujemy Politykę Prywatności, która w niniejszym brzmieniu obowiązuje od dnia 16 maja 2022 r.

Polityka Prywatności odwołuje się do RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych gromadzonych w związku z korzystaniem z Serwisu jest SHL Production sp. z o. o. (NIP: 9591890302, KRS: 0000352694). Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych w osobie Rolanda Mrówka prowadzącego Kancelarię Radcy Prawnego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 30 lokal 21, 25-312 Kielce.

W razie pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt drogą mailową: iod.shl@shlproduction.com.

1.    Zakres zbieranych danych.

Serwis umożliwia Pani/Panu kontaktowanie się z Administratorem i przekazanie mu Pani/Pana danych identyfikacyjnych, kontaktowych, a także związanych z treścią wiadomości.

Administrator gromadzi dane związane z Pani/Pana aktywnością, jak na przykład czas spędzony na stronie, wyszukiwane frazy, liczba wyświetlonych podstron, data i źródło wizyty.

2.    Bezpieczeństwo Państwa danych

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych i zobowiązuje się do:

1.    zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianami, uszkodzeniem lub zniszczeniem,

2.    dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających upoważnienie,

3.    zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych,

4.    prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, dochowania szczególnej staranności, aby osoby upoważnione do przetwarzania tych danych zachowały je w tajemnicy, również po zakończeniu współpracy z Administratorem,

5.    prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji opisującej sposób przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz zapewnienia środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania tych danych,

6.    zapewnienia, aby urządzenia i systemy informatyczne i telekomunikacyjne, służące do przetwarzania danych osobowych, były zgodne z wymogami prawa.

W przypadku danych osobowych pozyskanych w inny sposób niż przez Serwis (telefonicznie, mailowo itd.) Administrator przetwarza je wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i przez czas jaki jest konieczny do realizacji tego celu. W przypadku planowanej zmiany celu przetwarzania, Administrator poinformuje o tym fakcie osobę, której dane dotyczą oraz uzyska jej zgodę na dalsze przetwarzanie danych.

Administrator może łączyć dane osobowe przesyłane przez użytkownika z innymi danymi osobowymi, które Administrator uzyskał na temat użytkownika w tych samych celach z innych źródeł, w tym jeśli użytkownik udostępnił Administratorowi dane osobowe użytkownika w innych miejscach lub za pośrednictwem innego medium (takiego jak platformy społecznościowe). Źródła te obejmują: LinkedIn, Facebook, Youtube, Instagram, Snapchat, Tweeter.

Administrator nie może wykorzystywać danych osobowych użytkownika do nowych celów, które nie zostały jeszcze przewidziane w niniejszej Polityce, z wyjątkiem sytuacji, w których obowiązują odpowiednie ustawowe zezwolenia w tym zakresie. W każdym przypadku przed użyciem danych osobowych do innych celów, Administrator zobowiązany jest poinformować użytkownika o takiej zmianie. W przypadku działań opartych na zgodzie użytkownika, Administrator nie będzie przetwarzać danych osobowych dla takich nowych celów bez uprzedniego uzyskania zgody użytkownika.

Administrator nie będzie zbierać ani przetwarzać szczególnej kategorii danych osobowych. Szczególne kategorie danych osobowych obejmują dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne lub inne przekonania o podobnym charakterze, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne umożliwiające jednoznaczną identyfikację osoby fizycznej, informacje na temat zdrowia, życia seksualnego lub orientacji seksualnej.

Serwis nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 16 roku życia ani nie jest do nich skierowany. Administrator świadomie nie zbiera jakichkolwiek informacji od takich osób. Jeśli zdaniem użytkownika, jego dziecko udostępniło Administratorowi dane osobowe, prosimy o kontakt z Administratorem pod adresem iod.shl@shlproduction.com.

3.    Regulacje ogólne.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

W przypadku w którym, nie jest Pan/Pani osobą, która korzysta z Serwisu w związku z procesem rekrutacji i zatrudnienia u Administratora Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu:

› analizy ruchu sieciowego, zapewnienia bezpieczeństwa w ramach Serwisu oraz dostosowywania treści do potrzeb użytkowników na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

› udzielania odpowiedzi na zadane pytania, przekazania zamówionej oferty i prowadzenia korespondencji w celu załatwienia sprawy, na podstawie Pani/Pana zgody i prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest realizowanie żądań użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO).

Podstawy prawne przetwarzania to:

Ø  Zawarcie i wykonanie zawartych umów;

Ø  Wykonanie ciążących obowiązków prawnych;

Ø  Usprawiedliwiony interes prawny;

Ø  Zgoda na przetwarzanie danych.

Prawo do wycofania zgody

Zgodę na przetwarzanie danych kontaktowych może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z Administratorem. Wycofanie zgody może utrudnić lub uniemożliwić kontakt z Panią/Panem.

Obowiązek podania danych

Podanie danych przez Panią/Pana w celach związanych z obsługą sprawy jest dobrowolne, ale niezbędne. Ich niepodanie może utrudnić lub uniemożliwić rozpatrzenie sprawy.

Podanie danych niezbędnych do analizy statycznej użytkowników Serwisu jest dobrowolne. Może Pan/i skorzystać z tzw. trybu incognito w celu przeglądania strony bez udostępniania Administratorowi informacji o Pani/Pana wizycie w Serwisie. Korzystanie z trybu incognito, a zatem niepodanie danych, nie ma wpływu na możliwość korzystania z Serwisu.

Uprawnienia wynikające z RODO w zakresie przetwarzanych danych

Ma Pani/Pan prawo:

› żądać od Administratora wglądu do Pani/Pana danych, a także otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);

› żądać od Administratora sprostowania lub poprawienia danych (art. 16 RODO) – w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

› żądać od Administratora usunięcia danych (art. 17 RODO);

› żądać od Administratora ograniczenia przetwarzania (18 RODO) – np. gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe – może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;

› wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Aby skorzystać ze swoich uprawnień, prosimy o kontakt na adres mailowy: iod.shl@shlproduction.com

Jeżeli występują Państwo do nas z żądaniem związanym z wykonaniem wymienionych powyżej praw, odpowiadamy na to żądanie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Państwa żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując uprzednio o przedłużeniu terminu.

Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych

Oprócz Administratora i jego pracowników i współpracowników posiadających stosowne upoważnienia, Państwa dane będą udostępniane w razie potrzeby podmiotom współpracującym ze Administratorem – dostawcom usług i rozwiązań technicznych/organizacyjnych (dostawcy usług IT, firmy kurierskie, pocztowe, dostawcy sprzętu diagnostycznego itp.), usług prawnych i doradczych (kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym itp.) zgodnie z przepisami w zakresie ochrony danych osobowych oraz pod warunkiem zachowania poufności. Udostępnianie Państwa danych następuje na podstawie stosownych upoważnień lub umów o powierzenie danych, gwarantujących ich bezpieczeństwo.

Czas przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub do czasu załatwienia sprawy, a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń stron związanych z jej realizacją.

Dane związane z analizą ruchu sieciowego gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii mogą być przechowywane do momentu wygaśnięcia pliku cookie. Niektóre pliki cookie nigdy nie wygasają, w związku z tym czas przechowywania danych będzie równoważny z czasem niezbędnym administratorowi do zrealizowania celów związanych z gromadzeniem danych, jak zapewnienie bezpieczeństwa i analiza danych historycznych związanych z ruchem na stronie.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Pani/Pana dane nie będą/ będą przekazywane do Państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Automatyczne profilowanie

Administrator nie będzie stosował wobec Państwa zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

4.    Rekrutacja pracowników

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

W związku z prowadzeniem procesu rekrutacji na pracowników Administratora, Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

a.    w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia wynikającego z art. 22¹ kodeksu pracy,  w zakresie: imienia i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 pkt c RODO),

b.    w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż wskazane w punkcie powyżej, przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach.  Podstawą przetwarzania jest ww. zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

c.     w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora w zakresie danych pozyskanych od Pani/Pana w trakcie procesu rekrutacji w związku ze sprawdzeniem Pani/Pana umiejętności i zdolności potrzebnych do pracy na określonym w ogłoszeniu stanowisku.  Podstawą przetwarzania tych danych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

d.    w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

e.    w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzane danych osobowych przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Prawo do wycofania zgody.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu trwającej i/lub przyszłych rekrutacji możliwa jest do wyrażenia za pomocą zaznaczenia odpowiedniego pola wyboru lub pól wyboru w formularzu aplikacyjnym znajdującym się na podstronie z ofertą pracy, bądź w formie oświadczenia zamieszczonego na złożonych dokumentach rekrutacyjnych.

Obowiązek podania danych

Podanie Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności wskazanych w art. 221 Kodeksu pracy. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości nawiązania stosunku pracy.

Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych

W przypadku nawiązania stosunku pracy dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, gdy taki obowiązek wynika z przepisów obowiązującego prawa (m.in. ZUS, NFZ, Krajowa Administracja Skarbowa). Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione także dostawcom usług i rozwiązań technicznych/organizacyjnych (dostawcy usług IT, firmy kurierskie, pocztowe, dostawcy sprzętu diagnostycznego itp.), usług prawnych i doradczych (kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym itp.) zgodnie z przepisami w zakresie ochrony danych osobowych oraz pod warunkiem zachowania poufności. Państwa dane osobowe będą również udostępnione partnerom, kontrahentom i klientom, wyłącznie w zakresie danych służbowych, a w pozostałym zakresie wyłącznie po uzyskaniu, odrębnej, dobrowolnej zgody.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy) lub organizacji międzynarodowej.

Automatyczne profilowanie

Administrator nie będzie stosował wobec Państwa zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Uprawnienia wynikające z RODO w zakresie przetwarzanych danych

Z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do otrzymania kopii danych, prawo ich sprostowania, żądania ich usunięcia bądź ograniczenia przetwarzania.

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora wskazując Państwa szczególną sytuację, która w Państwa opinii uzasadnia zaprzestanie przetwarzania danych objętych sprzeciwem. Administrator zaprzestanie przetwarzania Państwa danych osobowych w tych celach, chyba że wykaże że podstawy przetwarzania przez Administratora Państwa danych są nadrzędne wobec Państwa praw lub też że Państwa dane osobowe są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Aby skorzystać ze swoich uprawnień, prosimy o kontakt na adres mailowy: iod.shl@shlproduction.com

Jeżeli występują Państwo do nas z żądaniem związanym z wykonaniem wymienionych powyżej praw, odpowiadamy na to żądanie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Państwa żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując uprzednio o przedłużeniu terminu.

Czas przechowywania danych

Administrator przechowuje Państwa dane osobowe przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do przygotowania spersonalizowanej oferty / przeprowadzenia procesu rekrutacji / odpowiedzi na inne zapytania oraz umożliwiający Administratorowi wykonanie ciążących na nim obowiązków. Przypominamy, że w każdym czasie Użytkownicy mogą usunąć dane.

5.    Pliki cookies

Wykorzystujemy pliki cookies w celu zapewnienia poprawnego działania Serwisu, a w szczególności dostosowania jego zawartości do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika (takie jak: typ urządzenia, rozdzielczość ekranu, kraj, z którego dochodzi do wejścia) i dzięki temu odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego potrzeb.

Mogą Państwo samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Mogą Państwo w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której Państwo używają.

Użytkownik ma możliwość ustawić w przeglądarce blokowanie określonych rodzajów cookies i innych technologii, poprzez określenie na przykład, że dozwolone będą tylko i wyłącznie te, które są niezbędne do poprawnego wyświetlenia strony. Domyślnie większość przeglądarek dopuszcza stosowanie wszystkich cookies, jednak użytkownik ma możliwość zmiany tych ustawień w dowolnym momencie, może także usunąć zainstalowane już pliki cookies. Każda z przeglądarek umożliwia takie działanie poprzez jedną z dostępnych w ustawieniach lub preferencjach opcji.

Użytkownik ma także możliwość korzystać ze strony w tzw. trybie incognito, który blokuje możliwość gromadzenia danych o jego wizycie.

Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki, tzn. z domyślnym akceptowaniem plików cookies i podobnych technologii oznacza zgodę na ich wykorzystanie do określonych powyżej celów. Administrator nie wykorzystuje uzyskanych informacji do celów marketingowych.

Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.